สินเชื่อธนาคาร

ไม่ต้องหนีหนี้ไปวันๆ 10,000 - บาทก็กู้ได้ ที่ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย

สินเชื่อธนาคารอิสลาม
ไม่ต้องหนีหนี้ไปวันๆ 10,000.- บาทก็กู้ได้ ที่ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย

กลุ่มลูกค้า ผู้ประกอบการรายย่อย (MSMEs) ที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อไป
วงเงินสินเชื่อ ขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุด 500,000 บาทต่อราย
ระยะเวลาผ่อนชำระ - สูงถึง 5 ปี
- กรณีสถานประกอบอาชีพเป็นที่เช่า ระยะเวลการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกินระยะเวลาของสัญญาเช่าที่คงเหลือ
อัตรากำไร SPRR + 6.85% ต่อไป ตลอดอายุสัญญา **SPRR ตามประกาศธนาคาร
*** ฟรีค่าธรรมเนียม (Front End Fee)
*ไม่ต้องมีหลักประกันก็ได้ ใช้เพียงนิติบุคคล และ/หรือบุคคลค้ำประกันที่มีความสามารถในการชำระหนี้ให้ธนาคารได้
และไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายแห่งและพาณิชย์

สิ้นสุดโครงการ 30 มิถุนายน 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลด ใบคำขอสินเชื่อ ได้ที่ http://ibankcredit.blogspot.com/