ตำแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ

แนว ข้อสอบ ธ ก ส ตําแหน่ง การเงินพัฒนาธุรกิจ การเงิน 1,025 ข้อ

ฟรี ตำราสอบ ธกส
แนวข้อสอบวิชาบัญชีเบื้องต้น
แก่นสารเด่น
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป Aptitude test ดังนี้
ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ 106 ข้อ
การคิดวิเคระห์และเหตุผล 40 ข้อ
ความสามารถทางด้านภาษา 64 ข้อ
ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
ความรู้ทางภาษาอังกฤษ 100 ข้อ
ความละเอียดแม่นยำ 56 ข้อ
ตกรรศาสตร์ 50 ข้อ
แนวข้อสอบตำแหน่ง ปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ
ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น 53 ข้อ
บัญชีเบื้องต้น 52 ข้อ
ความรู้เกี่ยวกับ ธกส.
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ ธกส. 20 ข้อ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 78 ข้อ
การพัฒนาชนบทชุมชน 52 ข้อ
การตลาด 77 ข้อ
หลักการบริหารเบื้องต้น 55 ข้อ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 55 ข้อ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 70 ข้อ
แนวข้อสอบตำแหน่ง ปฏิบัติงานการเงิน
ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น 53 ข้อ
บัญชีเบื้องต้น 52 ข้อ
การเงินการธนาคาร 
ความรู้เกี่ยวกับ ธกส.
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ ธกส. 20 ข้อ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 78 ข้อ
การพัฒนาชนบทชุมชน 52 ข้อ
การตลาด 77 ข้อ
หลักการบริหารเบื้องต้น 55 ข้อ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 55 ข้อ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 70 ข้อ
สั่งซื้อในราคา 389 บาท โทร 0949054111 Line ID  BMW4888
หรือดูเว็บไซด์ http://www.4-6-10trucks.com/index.php/topic,1636.0.html
แนวข้อสอบบัญชีเบื้องต้นใช้เป็นแนวข้อสอบ ธกส
ข้อ 1 การจดบันทึก การจำแนก การสรุปผล และการจัดทำรายงานทางการเงิน คือความหมายของข้อใด
1. Accounting
2. Bookkeepers
3. Accountants
4. Accounting Careers
5. Accounting Framework
ข้อ 2 ข้อมูลทางบัญชี เป็นประโยชน์ต่อบุคคลตามข้อใด
1. ผู้ลงทุน
2. ผู้บริหาร
3. ผู้ให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ
4. กรมสรรพากร
5. ถูกทุกข้อ|
ข้อ 3 ข้อใดไม่ใช่วิชาชีพบัญชี 
เนื้อหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินเชื่อใช้เป็นแนวข้อสอบ ธกส
ข้อ 1 สินเชื่อหมายถึงอะไร
ข้อ 2 สินเชื่อประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญอะไรอย่างไรบ้าง
ข้อ 3 สินเชื่อธนาคาร ธกส.มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดใช้เป็นแนวข้อสอบ ธกส
ข้อ 1. จงให้ความหมายเกี่ยวกับการตลาด
ตอบ สามารถแบ่งออกได้สองนัย คือ….
ข้อ 2. การตลาดหมายความว่าอย่างไร
ตอบ การตลาด (Marketing) หมายถึง….
ข้อ 3. การตลาดมีองค์กรประกอบที่สำคัญอย่างไร
ฝึกทำข้อสอบเศรษฐศาสตร์ใช้เป็นแนวข้อสอบ ธกส
1. เศรษฐศาสตร์หมายถึงอะไร
2. เศรษฐศาสตร์ มีความสำคัญอย่างไร
                 ทดลองทำแนวข้อสอบคุณธรรมจริยธรรมใช้เป็นแนวข้อสอบ ธกส
1. จริยธรรม ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงข้อใด?
2. ความรู้จริยธรรม หมายถึงข้อใด?
3. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)ใช้เป็นแนวข้อสอบ ธกส
 วิสัยทัศน์ (Vision)
 พันธกิจ (Mission)  ใช้เป็นแนวข้อสอบ ธกส
 ค่านิยม (Core Values) ใช้เป็นแนวข้อสอบ ธกส
ตัวอย่างจริยธรรม ธ.ก.ส.ใช้เป็นแนวข้อสอบ ธกส….