ดิจิตอลมีเดีย

เเนะนำหลักสูตรเรียนต่อศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ดิจิตอลมีเดีย)

ดิจิตอลมีเดีย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการลงมือปฏิบัติ (Practical Skills) มีทักษะในการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ดิจิทัลมีเดียเพื่อผลิตบัณฑิต ให้ก้าวทันนวัตกรรม(Innovation)ใหม่ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมเพื่อผลิตบัณฑิต ให้เข้าใจงานด้านการผลิตเนื้อหาสาระ(Content) สามารถผลิตเนื้อหาสาระที่มีคุณภาพ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ เช่น สาขาการบัญชี การตลาด หรือเทียบเท่า ทั้งนี้โดยการเทียบโอนหน่วยกิตสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ เช่น สาขาการบัญชี การตลาด หรือเทียบเท่า ทั้งนี้โดยการเทียบโอนหน่วยกิตมีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดีมีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

พบกับเราได้ที่ http://www.sau.ac.th/crouse-fe-15.html