ตรวจสอบอาคาร

บริการรับตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบระบบเเละความปลอดภัยในตัวอาคาร

ตรวจสอบอาคาร


ใน สภาวะการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของอาคารต่างๆ ได้มีรูปแบบที่หลากหลาย เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และจินตนาการ แต่ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ นั้น ควรควบคู่กับระบบความปลอดภัยเป็นสำคัญ

อาคารจะมีโครงสร้างอาคาร และระบบต่างๆ ภายในอาคารเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของทุกคน เมื่อมีการใช้งานไประยะหนึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและบำรุงรักษา เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

บริษัท ไทย บิลดิ้ง พลัส จำกัด (Thai Building Plus Co.,Ltd.) ตระหนักถึงการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิต และสิ่งแวดล้อม ส่งผลเกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของเจ้าของอาคาร และผู้ใช้อาคารเป็นสำคัญ โดยการบำรุงรักษาโครงสร้างและระบบอุปกรณ์ประกอบอาคารต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ได้ตามมาตรฐาน มีคุณภาพ ความสวยงาม และปลอดภัยกับทุกคน

บริษัท ไทย บิลดิ้ง พลัส จำกัด (Thai Building Plus Co.,Ltd.) ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจเป็นอย่างดียิ่ง กับบริษัทฯ และทีมงานของเราต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา จากการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลงานขององค์กรท่าน ให้สามารถได้รับการบริการ ตามมาตรฐาน สอดคล้องตามความต้องการ ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตส่วนรวมที่ดีขึ้น

พบเราได้ที่ http://www.thaibuildingplus.com/