puff&pie

Puff&Pie Snack Box รับจัด ชุดอาหารว่าง เบเกอรี่สดใหม่จากครัวการบิน ไทย

Puff&Pie รับจัด snack box (ชุดอาหารว่าง) เบเกอรี่สดใหม่จากครัวการบินไทย ในราคาพิเศษสำหรับ



โอกาสต่างๆ เช่น การประชุมสัมมนา, จัดอบรม, งานมงคล, งานฌาปณกิจ ,



การประชุมงานเลี้ยงและกิจกรรมต่างๆ ชมรายละเอียดได้ที่



www.puff-pie.com



www.puffpiedelivery.com



www.puffandpie.co



www.puffandpie.co.th



www.facebook.com/puffandpie.co.th



สนใจติดต่อ



โทร. 02-2358684-5



นอกเวลาทำการ 085-0622244 , 081-7219281















puff&pie , puff&pie ครัวการบินไทย, puff & pie , puff & Pie ครัวการบินไทย , puffpie,puffpie การบินไทย, puff pie ครัวการบินไทย, puffandpie ครัวการบินไทย, puff and pie ครัวการบินไทย, puff&pie สาขา, puff & pie สาขา, puffandpie สาขา, snack box, bakery box,

snack box ครัวการบินไทย, bakery box ครัวการบินไทย, วัด,